Blog

Verhoging financiële compensatie van 17% naar 25,5% tot eind 2020

Beste budgethouder,

Wist je dat je tot eind dit jaar recht hebt op een verhoogde compensatie bovenop je bestaand jaarbudget? Ontdek alle informatie in dit bericht!.

Waarom werd deze verhoging ingeroepen? Waarvoor kan je het inschakelen?

Deze financiële compensatie dient om de extra kosten gelinkt aan zorg en ondersteuning in een één-op-één relatie te vergoeden. In augustus werd de financiële compensatie van 8,5% verhoogd naar 17%, maar dit volstaat niet. De vraag blijft hoog, daarom werd dit verder opgetrokken naar 25,5%.

Heb je nood aan extra zorg en ondersteuning of een uitbreiding van jouw lopende dienstverlening? Laat ons dit weten. Graag kijken we samen met jou naar de ideale oplossing.

Heb ik recht op de financiële compensatie?

Iedereen met een PAB of PVB heeft recht op deze extra financiële compensatie van 25,5% bovenop het bestaand jaarbudget. We raden je aan om er zeker gebruik van te maken. We bekijken graag samen met jou hoe je dit het best organiseert.

Je kan van de extra ondersteuning gebruikmaken tot en met 31/12/2020. De factuur hiervan moet je bij het VAPH indienen ten laatste op 1 maart 2021.

Neem contact op met Agilitas Care bij jou in de buurt of vraag rechtstreeks jouw persoonlijk assistent aan via onderstaand formulier. We helpen je graag verder!

Het Agilitas Care team

Vraag hier je persoonlijk assistent aan:

Privacyverklaring 

Uw privacy is belangrijk voor ons!
We willen uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van u als natuurlijke persoon verwerken en wat de doeleinden zijn. Verder wordt ook uitgelegd welke rechten u hebt om uw privacy te garanderen en eventueel te verbeteren. 

1.    Wie zijn wij? 

Uw gegevens worden verwerkt door Agilitas Group NV, met maatschappelijke zetel te stationsstraat 120, 2800 Mechelen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0478.971.449. 
Binnen onze organisatie zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar naargelang van hun taken toegang toe moeten hebben.
Indien u bijkomende vragen heeft en/of meer informatie wenst, kunt u onze DPO contacteren: 
Naam: Amezghal
Voornaam: Fatima
Contactadres: privacy@Agilitas Group.be

2.    Welke persoonsgegevens verzamelen we?
 
2.1.    Gegevens die we rechtstreeks verzamelen: 
 
2.2.    Bijzonder gevoelige persoonsgegevens die we rechtstreeks verzamelen
Agilitas Group verwerkt soms bijzonder gevoelige persoonsgegevens. Deze gegevens worden niet verwerkt indien u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming niet verleent.

•    Gegevens betreffende lichamelijke gezondheid: 
o    medische gegevens van de Klant;
o    behandeling;
o    handicap of gebrek;
o    dieet;
o    andere bijzondere vereisten i.v.m. de gezondheid;
•    Gegevens betreffende de psychische gezondheid:
o    Medische gegevens van de Klant;
o    behandeling.

2.3.    Publieke gegevens en gegevens die we onrechtstreeks verzamelen: 

Agilitas Group verwerkt soms publieke gegevens.

Het kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap, of het gaat om gegevens die u zelf publiek hebt gemaakt, zoals informatie op uw website, …  

Het kunnen ook gegevens zijn die publiek zijn, omdat ze bijvoorbeeld algemeen bekend zijn in uw streek of omdat ze in de pers verschenen zijn. Ook informatie op bijvoorbeeld de Kruispuntbank van Ondernemingen en Graydon behoren hiertoe. 

2.4.    Wat u ons vertelt kan worden verwerkt:
 
Als u ons telefonisch contacteert, kan onze receptie uw voornaam en naam en uw telefoonnummer noteren om een contactoverzicht op te bouwen en te bekijken wie gebruikmaakt van onze dienstverlening. 

3.    Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?

Naargelang van de situatie heeft Agilitas Group bepaalde informatie van u nodig om bepaalde diensten te kunnen aanbieden. De informatie die Agilitas Group opvraagt en waarmee wij u kunnen identificeren, wordt persoonsgegevens genoemd. 
Hieronder kunt u per situatie nagaan waarom Agilitas Group deze persoonsgegevens opvraagt en waarvoor uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt. 

Uw gegevens worden naargelang van het geval gebruikt voor de volgende doeleinden: 
-    Voor contactpersonen bij klanten of prospects bij een eerste contactname met Agilitas Group: uw gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit op een correcte manier te kunnen uitvoeren. Doordat u een contract sluiten met ons dienen wij te beschikken over de nodige persoonsgegevens om onze dienstverlening, die vervat zit in het contract, te kunnen aanbieden. 

Dit is voornamelijk het versturen van informatie in het kader van de uitwisseling voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten.

De persoonsgegevens die worden verzameld worden administratief en boekhoudkundig verwerkt. Indien u niet wilt dat uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, is het niet mogelijk om de dienstverlening waarvoor u contractueel met ons verbonden bent uit te voeren. 

-    Potentiële nieuwe contacten door het overhandigen van het visitekaartje: indien u ons op de een of andere manier een visitekaartje heeft overhandigd, nemen wij u op in onze database. Wij gaan er hier van uit dat u door de overhandiging ook uw uitdrukkelijke toestemming geeft om te worden opgenomen in onze database. 

Bovendien slaan wij ook de publiek toegankelijke gegevens die wij over u vinden op in onze database. Wij gaan ervan uit dat wij deze persoonsgegevens ook mogen bewaren vermits u deze publiek toegankelijk hebt gemaakt. 


4.    Wie ontvangt mijn persoonsgegevens? 

Uw persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven aan andere partijen. 
Agilitas Group verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de onder punt 3 vermelde doelen. Enkel de medewerkers binnen onze organisatie, die in uitvoering van hun functie uw persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze kunnen consulteren. 
Bij het organiseren van evenementen kunnen wij uw persoonsgegevens (zoals naam en voornaam) wel doorgeven aan externe partijen die de evenementen organiseren en dit louter om organisatorische redenen en eveneens in het kader van veiligheid. 
Wij werken samen met een aantal derde partijen die uw persoonsgegevens ook kunnen inkijken. Het gaat om de volgende ontvangers: 
-    Accountants & consultants in het kader van fiscale ondersteuning
-    ICT-dienstverleners  

5.    Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard? 

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals omschreven onder punt 3 te verwezenlijken. 

Uiteraard bewaren wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met mogelijke wettelijke verplichte termijnen en eventuele verjaringstermijnen die gelden. Bijv. voor facturen is dit 7 jaar. 

6.    Welke rechten kan ik uitoefenen om de bescherming van mijn persoonsgegevens te garanderen? 

6.1.    U kunt uw gegevens inkijken
    Als u wilt bekijken welke persoonsgegevens wij over u verwerken, dan kan dit door uw recht op inzage uit te oefenen. 

    Agilitas Group zal u een zo volledig mogelijk overzicht geven van de persoonsgegevens die over u worden bijgehouden. Wij kunnen nu reeds bevestigen dat er géén bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden bijgehouden (zoals ras, etnische afkomst, gezondheidsgegevens, gegevens betreffende seksuele geaardheid, …).

    U kunt een kopie krijgen van de persoonsgegevens die worden verzameld. 

6.2.    U kunt uw gegevens laten verbeteren
    Indien er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres,…), dan kunt u dit steeds laten verbeteren of vervolledigen.
  
6.3.    U kunt uw gegevens laten verwijderen
    Indien u van mening bent dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, d.w.z. zonder hiervoor een correct doel te hebben, dan kunt u vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. 

6.4.    U kunt vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt
    Zijn uw gegevens onjuist en heeft u gevraagd om ze aan te passen of meent u dat wij uw persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, dan kunt u vragen om de verwerking ervan te beperken. 

    Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens enkel en alleen met uw toestemming verder mogen verwerken. Wij mogen uw persoonsgegevens wel blijven opslaan, maar mogen er geen verdere verwerkingen mee uitvoeren zonder uw toestemming, tenzij in het kader van een gerechtelijke procedure, voor de bescherming van natuurlijke personen of rechtspersonen of om gewichtige redenen van algemeen belang. 

6.5.    U kunt vragen om uw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een derde partij 
    Indien u dit wenst, kunt u aan ons vragen om de gegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, aan u of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen. De Verordening voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, zodat dit niet in alle gevallen van toepassing is. Dit moet uiteraard geval per geval worden onderzocht. 

6.6.    U kunt soms weigeren dat uw gegevens volledig automatisch worden verwerkt
    Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. Wij maken hier echter geen gebruik van met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. 

    Mocht dit toch het geval zijn en als u het niet eens bent met zo’n volledig geautomatiseerd proces, dan kunt u bezwaar indienen hiertegen, zodat uw persoonsgegevens niet meer op deze manier worden verwerkt. 

    Ook hier gelden een aantal uitzonderingen, die geval per geval moeten worden beoordeeld. 

6.7.    U kunt uw toestemming intrekken 
    Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming (zie punt 3), kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Wij zullen dan uw persoonsgegevens moeten verwijderen. 

Indien u een of meerdere van deze rechten wilt uitoefenen, gelieve dan contact op te nemen met ons op bovenstaand contactadres en duidelijk te specifiëren welk recht u wilt uitoefenen. 

Bovendien melden we u dat u te allen tijde klacht kunt indienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u meent dat wij uw rechten zoals hierboven opgenomen niet naleven.